Πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών είναι Διεθνής Συνομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων και εκπροσωπεί περισσότερες από 2.000 γυναικείες οργανώσεις με αντιπροσωπείες σε όλα τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών εκπροσωπεί 50 Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, με μακρά ιστορία και δράση, χωρίς να λαμβάνει καμία χρηματοδότηση. Οι Οργανώσεις - Μέλη εργάζονται εθελοντικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, εργασιακής ζωής με στόχο την ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή και μεταχείριση γυναικών και ανδρών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Το ΕΛΓ είναι θεσμικός συνομιλητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου των Υπουργών, των Εθνικών Κυβερνήσεων αλλά και όλων των άλλων Οργάνων και Οργανισμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, σύμφωνα με το καταστατικό και το πρόγραμμα δράσης του, αφορούν μεταξύ άλλων την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές, την ενημέρωση και προώθηση ζητημάτων που αναφέρονται στην καταπολέμηση της βίας, της παράνομης διακίνησης των γυναικών, την εναρμόνιση της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης. Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στις γυναίκες. Η προστασία των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων και η προώθηση των λιγότερο ευνοημένων γυναικών και κοριτσιών, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστριες κλπ. αποτελούν βασική επιδίωξη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. Ιδιαίτερη σημασία και δράση αναπτύσσεται για την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε όλα τα όργανα και θέσεις ευθύνης. Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται με διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ομάδες εργασίας, παραστάσεις σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, κινητοποιήσεις, δημόσιες συζητήσεις και την δημοσιοποίηση μέσω των ΜΜΕ.

Η σελίδα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε